Հաշվապահական հաշվառում

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորելու, հաշվապահական հաշվառման ոլորտում մասնագիտանալու և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան որակավորում ձեռք բերելու մեծ հնարավորություն:

 
Ստանալով «Հաշվապահի» որակավորում՝  լավագույն շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա բաժնի 2-րդ կուրսում (Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևանի պետական համալսարան Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և այլն):  

 

Մասնագիտական գործունեության հիմնական զբաղմունքներն են.

 

Ուսումնառության տարիներին սովորողները քոլեջում նորագույն տեխնիկայով հագեցած լաբորատորիաներում կմասնակցեն ուսուցողական - գործնական ծրագրերին, կուսումնասիրեն հաշվապահի՝ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, գլխավոր հաշվապահի՝ փոքր և միջին ձեռնարկություններում, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի՝ կապված կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության ծավալների մեթոդներին:

 

Ի՞նչ աշխատանքներ է իրականացնում «Հաշվապահի» որակավորմամբ մասնագետը.

 

  կազմակերպության ֆինանսական գործառնությունների ամբողջական հաշվառումը, հաշվապահական հաշվառման ընդհանուր սկզբունքներին  համապատասխան, գլխավոր      հաշվապահի անմիջական ղեկավարությամբ,

  սկզբնական հաշվապահական փաստաթղթեր նախապատրաստելը,

  ֆինանսական հաշվետվությունների կազմելը,

  դրամական վճարումներին, մուտքերին և ֆինանսական այլ գործառնություններին վերաբերողփաստաթղթեր կազմելը,

  կազմված դրամական վճարումներին, մուտքերին և ֆինանսական այլ գործառնություններինվերաբերող փաստաթղթերի ճշգրտության ստուգումը,

  լրացնել էլեկտրոնային հաշվետվության ձևերը,

  ձևակերպել հաշվապահական հաշվառման թղթակցություններ, կազմել գրանցամատյաններ և  օգտվել հաշվահապական հաշվառման համակարգչային ծրագրերից,

  իրականացնել ֆինանսական ներքին վերահսկողություն՝ իր լիազորության շրջանակներում: