Թափուր Աշխատատեղեր

 


ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ է  կադրային գործի մասնագետ:

 

07.03.2022թ.

 

Ներկայացվող պահանջները

Համապատասխան որակավորում (մարդկային ռեսուրսների կառավարում (ՄՌԿ) ոլորտում),

 Ցանկալի է աշխատանքային փորձ (առնվազն 2 տարվա),

ՀՀ Աշխատանքային օրենսսգրքի իմացությունը ցանկալի է,

MS Office -ի իմացությունը ցանկալի է:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների և այլ փաստաթղթերի կազմում,

Աշխատակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում,

Պաշտոնների նկարագրերի, ներքին կանոնակարգերի պարբերաբար վերանայում,

ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքի համաձայն պատշաճ կերպով ՄՌԿ բաժնի փաստաթղթաշրջանառության վարում,

Աշխատակիցների գրանցման և ազատման հայտերի ներկայացում,

Նոր ընդունված աշխատակիցների անձնական տվյալների հավաքագրում, առկա աշխատակիցների պաշտոնների և անձնական տվյալների անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների կատարում,

Ադապտացիոն մեխանիզմի կիրառում,

Պաշտոնից բխող այլ պարտականությունների իրականացում:

 

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր, ժամեր՝  երկուշաբթիից ուրբաթ, 9:00-17:00:

Աշխատավարձը պայմանագրային Է;

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   www.n2college.am:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց աշխատանքային կենսագրականը (CV) collegn2@mail.ru էլ. հասցեին կամ զանգահարել +374 10 672 301, +374 10 672 443 հեռախոսահամարներին, աշխատանքային օրերին,  ժամը 10:00-ից 16:00: 

 

 


 ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ ֆիզիկա  հանրակրթական առարկան դասավանդող դասախոսի թափուր աշխատատեղի համար.


Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

 մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1, դիմում (լրացվում է տեղում),

2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4, աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5. ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6, մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են՝  22.09.2021թ.  մինչև 04.10.2021թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա՝08.10.2021թ.-ին, ժամը 11:00-ին,Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01, +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 

 

 


 

 ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ  մանկավարժների թափուր աշխատատեղերի համար.

 


 

 

 

Հանրակրթական առարկաներ (հայոց լեզու և գրականություն, ֆիզիկա, կենսաբանություն, հանրահաշիվ/ երկրաչափություն, անգլերեն լեզու, ռուսերեն լեզու) դասավանդող դասախոսներ:

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 

  մանկավարժական համապատասխան որակավորում 

(բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն  կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական  (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

 

 Մասնագիտական առարկաների մոդուլներ դասավանդող դասախոսներ՝

1. «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության մոդուլներ («բանկային գործ» (54 ժամ), «արժեթղթերով գործառնություններ» (54 ժամ), «արտարժույթային գործառնություններ» (54 ժամ), «բանկային հաշվարկներ և դրամական գործառնություններ» (36 ժամ)):

2. «Սառնարանային տնտեսություն» մասնագիտության մոդուլներ («Սառնագենտային համակարգի խողովակաշարի մոնտաժման հմտություններ» (36 ժամ), «Սառնագենտային համակարգի սարքավորումների մոնտաժման հմտություններ» (54 ժամ), «Սառնագենտային համակարգերի նորոգման հմտություններ» (54 ժամ), «Սառնագենտային համակարգերի շահագործման հմտություններ» (54 ժամ)):

 

Մանկավարժի համապատասխանության նկատմամբ պետական կրթական չափորոշչով սահմանված պահանջները.

 դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ՝ եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1, դիմում (լրացվում է տեղում),

2, կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճեն),

3, անձնագիր (բնօրինակը և պատճեն),

4, աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),

5, ինքնակենսագրություն(Ձև 4),

6, մեկ լուսանկար՝ 3*4 չափի,

7. այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճեն),

9, հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են՝ 19.08.2021թ.  մինչև 02.09.2021թ. ներառյալ, երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի տոն օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա՝ 09.09.2021թ.-ին, ժամը 11:00-ին,Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում, հասցեն՝  ք. Երևան, Նոր Նորքի 2-րդ զանգված, Մոլդովական 37Ա:

Քոլեջի մասին առավել մանրամասն՝   n2college.am:

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 67 23 01,  +374 10 67 24 43  հեռախոսահամարներով:

 


 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ է հաշվապահ

 

Գործառույթներ՝

  e-invoicing ծրագրով աշխատելու կարողություն,

  հաշվապահական փաստաթղթերի վարում,

   ՀԾ-ով ամենօրյա աշխատանք,

   անմիջական ղեկավարի կողմից այլ աշխատանքների կատարում:

 

Պահաջվող որակավորումներ՝

  Հաշվապահական կրթություն,

   ՀԾ իմացություն/այլ ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն/,

   աշխատանքային փորձը պարտադիր է,

   ՀՀ հարկային օրենսդրության իմացություն,

   MS Office փաթեթի /Word, Excel/ իմացություն,

   խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,

   մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,

   ժամանակը ճիշտ կառավարելու հմտություն,

   թիմում աշխատելու ունակություն:

 

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր, ժամեր՝  երկուշաբթիից ուրբաթ, 9:00-17:00:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց աշխատանքային կենսագրականը (CV) collegn2@mail.ru էլ. հասցեին կամ զանգահարել +374 10 672 301, +374 10 672 443 հեռախոսահամարներին, աշխատանքային օրերին,  ժամը 10:00-ից 17:00: 

 


 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային թիվ 2 պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին անհրաժեշտ է մաքրուհի:

 

Գործառույթներ՝


  Իրականացնում է ներքին և արտաքին տարածքների (լսարանների, միջանցքների, զուգարանների, աստիճանների և այլ) մաքրման աշխատանքներ;
   սրբում է կահույքի, պատերի, պատուհանագոգերի, պատուհանների շրջանակների փոշին;

  մաքրում է աղբամանները, աղբը տանում նշանակված վայրեր.

  վերահսկում է մաքրող և ախտահանիչ միջոցների առկայությունը.

  մաքրման համար մաքրող միջոցներ է պատրաստում ՝ հաշվի առնելով անվտանգության բոլոր կանոնները.

  օդափոխում է տարածքը և ստուգում լուսավորությունը.

  հերթափոխի սկզբում, ինչպես նաև դրա ավարտից հետո, նա ստուգում է սարքավորումների, կահույքի, կողպեքների, վարդակների, լվացարանների, լոգարանների, լամպերի, անջատիչների և այլ իրերի սպասարկելիությունը:

 

Պահաջվող որակավորումներ՝


Համակարգված աշխատելու կարողություն
 Մանրուքներին ուշադրություն դարձնելու կարողություն
 Թիմում աշխատելու կարողություն

 

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր, ժամեր՝  երկուշաբթիից ուրբաթ, 10:00-16:00:

Դիմելու համար կարող եք զանգահարել +374 10 672 301, +374 10 672 443 հեռախոսահամարներին, աշխատանքային օրերին,  ժամը 10:00-ից 17:00: