Սեմինար- քննարկում «ՈՒսումնական հաստատությունների և գործատուների համագործակցության խնդիրներ» թեմայով

April 26 2024

«ԵՐԵՎԱՆԻ Ն.ԱՃԵՄՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԹԻՎ2 ՊԵՏԱԿԱՆՔՈԼԵՋՊՈԱԿ

«YEREVAN REGIONAL STATE COLLEGE N2 NAMED AFTER N. ATCHEMYAN» SNPO

«ЕРЕВАНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ N2 ИМЕНИ Н. АЧЕМЯНА ГНKО

 0062,ք. Երևան, Մոլդովական 37ա, Հեռ./Tel./Тел. +374 10 672301, 672790,

Էլ. փոստ/E-mail/Элпочта:collegn2@mail.ru, c. Yerevan, Moldovakan 37a, 0062, г. Ереван, Молдавакан 37а, 0062

 

Սեմինար- քննարկում

«ՈՒսումնականհաստատություններիևգործատուներիհամագործակցությանխնդիրներ» թեմայով

 

Ս/թմայիսի 17-ինժամը 1200 «ԵրևանիՆ.Աճեմյանիանվանտարածաշրջանայինթիվ 2 պետականքոլեջ» ՊՈԱԿ-ում, հասցե՝ք. ԵրևանՄոլդովականփողոց 37աշենքտեղիէունենալուսեմինար-քննարկում «ՈՒսումնականհաստատություններիևգործատուներիհամագործակցությանխնդիրներ» թեմայով:

Նկատի ունենալով, որ «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» մասնագիտությունը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված է որպես գերակա ուղղություն, հրավիրում ենք նշված մասնագիտությունները ուսուցանող  միջին և նախնական /արհետսագործական/ մասնագիտական ուսումնական  հատատությունների տնօրեններին և այլընտրանքային էներգիայի ոլորտի շահագրգիռ գործատուներին մասնակցելու քննարկմանը:

Օրակարգում են՝

 Կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության խթանման, կրթական ծրագրերի հատուկ մասնագիտական մոդուլների համապատասխանեցում աշխատուժի շուկայի պահանջներին հարցերը:

Զեկուցող՝ պրոֆեսոր Ստեփան Պապիկյան:

 

Մանրամասների համար դիմել Հասմիկ Հակոբյանին  /հեռ.՝/ 091/ 882464/:

Մասնակցությունը հաստատել collegn2@mail.ru էլեկտրոնային փոստով՝ ըստ ձևաչափի, մինչև մայիսի 15-ը ժամը 1800:

Հ/հ

Անուն, ազգանուն

Էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար

Աշխատավայր

 

 

 

 

           

Last announcements

Ժամանակացույց 2023-2024 ուստարվա պետական քննությունների №...

More

Մայիսի 15–ին Երևանի Ն. Աճեմյանի անվան թիվ 2 պետական քոլեջում կանցկացվի Բաց...

More