Տևողություն

3 ամիս

Արժեք

40000 դրամ (ամսական)

Վերջնաժամկետ

12/30/2024

Հաշվապահ

Մասնագիտություն՝ Հաշվապահ

Լրացուցիչ կրթական ծրագրին մասնակցությանմուտքայինպահանջներ չինախատեսվում

Լրացուցիչ կրթական ծրագրով նախատեսված զբաղմունքի նկարագրությունը՝ ըստ պատվերի նպատակադրման

Ձևավորելմասնագիտականոլորտիվերաբերյալընդհանուրգիտելիքներ, դրանքմասնագիտական գործունեությանընթացքումկիրառելուհմտություններ։Մոդուլիավարտինմասնակիցըկիրականացնիկազմակերպությանֆինանսականգործառնություններիամբողջականհաշվառում՝գլխավորհաշվապահիանմիջականղեկավարությամբ, սկզբնականհաշվապահականփաստաթղթերնախապատրաստում, ֆինանսականհաշվետվություններիկազմում, դրամականվճարումներին, մուտքերինևֆինանսականայլգործառնություններիվերաբերողփաստաթղթերըկազմում, հաշվապահականգործառնություններիիրականացում, կտիրապեւոիհաշվապահականհաշվառմանհամակարգչայինծրագրերի՝ Excel, 1C, ՀԾ:

 

Առաջարկվող ծրագրիավարտին մասնակիցներիկողմիցձեռքբերվողուսումնառության արդյունքներ

  1. Հաշվապահականհաշվառմանկազմակերպմանևվարման ընթացակարգերը։
  2. Փաստաթղթավորումևհաշվապահականհաշվառմանվարում։   
  3. Հիմնականմիջոցների ևպաշարներիհաշվառում։
  4. Դրամականմիջոցներիհաշվառում, դեբիտորականևկրեդիտորականպարտքերիհաշվառում:
  5. Սեփականկապիտալ, «Եկամուտների ևծախսերիհաշվառում»։
  6. Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներըհաշվապահականհաշվառմանմեջ. Excel, 1C, ՀԾ ծրագրեր։

 

 

ԼԿԾ  ամփոփիչգնահատմանմեթոդը

Ծրագրով սահմանված յուրաքանչյուր մոդուլի համար կազմակերպվում է տվյալ ծրագրի կատարման չափանիշները ընդգրկող ամբողջական առաջադրանք, որով հնարավոր կլինի փաստացի դիտարկել ձեռք բերված ուսումնառության արդյունքները գործնականում կիրառելու աշխատանքային հմտություննները:

Գրանցման Հայտ