Ուսումնական Աշխատակազմ

Հանրակրթական առարկաների առարկայական հանձնաժողով

Լեզուների առարկայական հանձնաժողով

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների առարկայական հանձնաժողով

«Հաշվապահական հաշվառման և տնտեսագիտության» առարկայական (ցիկլային) հանձնաժողով